Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie hasičů v Doubravě

Třicet let života a práce sboru dobrovolných hasičů v Doubravě je součástí mohutného hnuti hasičské historie na Těšínsku. Vedle těchto zápasů musel však sbor prodělávat i zápasy jiné a to hlavně s neporozuměním spoluobčanů pro humánní cíle hasičstva. To je ovšem kapitola, s níž se setkáváme skoro všude. A přece, co všechno dobrý a poctivý hasič dává lidské společnosti v zápase o blaho a osud lidí zapomene na vlastní štěstí a chce pomoct. Kde se působení hasiče spoluobčany sleduje a oceňuje jeho činnosti, tam se radostně pracuje ku prospěchů všem. Svědomitému, dobrému hasiči netřeba vyznamenání a viditelných uznání, přílišná uznání nejdou nikomu k duhu, avšak tolik cti, aby hasič věděl, že si ho veřejnost všímá, dobré věci neškodí.

„Zástava s cimbuří kácí se.
Z dolů motyk a kladiv zní hučivý tón.
Kde jste kdo na stráži? Čepice přes uši dolů,
Budí Vás ze spánku prokletý zvon.

 

 

 

Petr Bezruč

Celá historie SDH Doubrava až po současnost

Vznik Doubravy je jen těžko historicky zjistitelný. Prvním, i když sporným důkazem o existenci obce je zpráva z 26. května 1229, v níž papež Řehoř 9. oznamuje týneckému opatovi Lutfridovi a všem bratřím klášterním, že potvrzuje klášter týnecký s veškerým příslušenstvím, dědinami, kostely, desátky, myslivosti, rybolovem nejen v Polsku, ale i ve Slezsku. Ve zprávě byla zmínka mimo jiné i o Dúbrově. Vznik samostatné Doubravy však musí být o mnoho starší.

Úval vzdálený na půl dne cesty od hradiště v Těšíně, otevřený směrem na jihovýchod a chráněny ze severu a západu mohutným dubovým lesem před prudkými větry a sněhovými bouřemi, byl místem pro osídlení velice příhodným. Řeka Olše zajišťovala obživu rybolovem, okolní lesy pak lovem a sběrem ovoce. Les byl rovněž zdrojem palivového dříví. Domky osadníků se stavěly podél malého potůčku (směr Špluchov- Dědina). Tudy také vedla první cesta přes vesnici, která pokračovala ke kapli do Orlové. „Takovým způsobem asi vznikl název Doubravy a podle papežské listiny se za datum vzniku považuje 26.květen 1229“, uvádí ve svých rukopisech pan František Willerth, kronikář a doubravský historik.

30.října 1898 vznikl v Doubravě první hasičský sbor

Na tištěných stanovách sboru jsou podepsaní jeho zakladatelé inženýr Konrád Žalman, vážný- Josef Korejz, účetní Hugo Souček, důlní Josef Foltýn, důlní Josef Fránek a nadučitel Julius Tomek.

Při této valné hromadě se přihlásilo do sboru 32 členů činných a 4 přispívající. Ustavující valná hromada se konala v hostinci paní Sobotíkové v 15 hodin. Schůzi zahájil ing. Konrád Žalma. Prvním starostou sboru byl zvolen všemi hlasy Karel Olšar. První výborová schůze se konala 3. prosince a bylo jednáno o zakoupení stříkačky a rozhodnuto požádat obec o místo pro zbrojnici.

HASIČ

Jenž v oheň, v dým bez strachu jde

s přilbou, sekerou a hadicí,

muž pravý na svém místě je

v širém světě i na Skalici.

Vynáší choré kmety ven,

vyvádí z chlévů skot buřící,

peřiny a obrazy ze stěn.

A spadne-li hořící strop či trám ohnivý, praskající

zůstane časem pod ním chlap

za bližní v ohni pracující.

Chytrák jen v pozadí řeční,

nech jiným koryto a slávu.

Chlap pravý život nasadí za druhé,

 choť ho to stojí hlavu.

 

Třicet let života a práce sboru dobrovolných hasičů v Doubravě je součástí mohutného hnuti hasičské historie na Těšínsku. Vedle těchto zápasů však musel sbor prodělávat i zápasy jiné a to hlavně s neporozuměním spoluobčanů pro humánní cíle hasičstva. To je ovšem kapitola, s níž se setkáváme skoro všude. A přece, co všechno dobrý a poctivý hasič dává lidské společnosti v zápase o blaho a osud lidí zapomene na vlastní štěstí a chce pomoct. Kde se působení hasiče spoluobčany sleduje a oceňuje jeho činnosti, tam se radostně pracuje ku prospěchu všem.Svědomitému, dobrému hasiči netřeba vyznamenání a viditelných uznání, přílišná uznání nejdou nikomu k duhu, avšak tolik cti, aby hasič věděl že si ho veřejnost všímá, dobré věci neškodí.

 

Z kroniky sboru

 

 

Rok 1898

Hasičský sbor byl v Doubravě založen dne 30.října 1898 s názvem „Dobrovolná jednotka hasičská“. Ustavující valná hromada se konala v hostinci pani Sobotíkové v 15 hodin schůzi zahájil za účasti 32 členů ing. Konrád Žalman. Po přečtení a schválení stanov pro volby byl volen starosta sboru. Prvním starostou zvolen všemi hlasy se stal Karel Olšar. Dále se volilo náčelnictvo - byli zvoleni Julius Tomek, Konrád Žalman, Jan Vychodil. Členové výboru byli zvoleni Josef Šlachta, Silvestr Švarc, Hugo Souček, František Mikolášek, Jan Pěgřimek a Alois Kania. Při této valné hromadě se přihlásilo do sboru celkem 33 členů činných a 4 členové přispívající. Na tištěných stanovách sboru jsou podepsaní jako zakladatelé sboru Konrád Žalman, Josef Korejz, Hugo Souček, Josef Foltýn a Josef Fránek. Na první schůzi výboru konané 3. prosince se bylo přihlášeno již 34 členů činných a 32 přispávajících. Bylo jednáno o zakoupení stříkačky a rozhodnuto požádat obec o místo pro zbrojnici.

Rok 1899

Byla zakoupená výstroj od firmy R.A. Smekal v Čechách u Prostějova za obnos 653 zlatých. Hasičská stříkačka koupena od sboru v Lazích za 350 zlatých. Náčelník Julius Tomek rozdělil činné členy na 15 lezců, 16 stříkačů a statné obránce. Ustanovení byli také tři trubači. Obec přidělila sboru pro postavení hasičské zbrojnice místo v zahradě staré školy. Propůjčila také v obecním hostinci místnost k nacvičování signálů. Dne 22. května se konalo pochodové cvičení se 36 členy. Se stříkačkou se cvičení konalo 18.června na dvoře p.Olšara. Do konce roku se u sboru konala 2 x cvičení pořadová a 2 x se stříkačkou.

Rok 1900

Zbrojnici sboru postavil stavitel Kramář. Poněvadž požadoval obnos vyšší, než byla odhadnuta její cena bylo mu za ní zaplaceno 1000 zlatých. 24.června se konala přednáška o povinnostech při požáru. Této přednášky se zúčastnilo 16 členů. Dne 16.září se konala ve vrbině slavnost dokončení zbrojnice. Na slavnosti přednesl slavnostní řeč redaktor František Sokol-Tůma.

Obrazek

 

 

 Původní hasičská zbrojnice 

 

 

 

Rok 1901

Dne 17.února se konal na žádost členstva věneček v sále obecního hostince. Sbor obdržel 300 K od zemského výboru. Za celý rok byla pouze jedna schůze výboru a to 5. prosince. Za to, po celý rok byla konána celá řada cvičení, jak pořadových tak se stříkačkou. Sbor měl i svou knihovnu která měla 38 svazků odborných a 75 zábavných.

Rok 1902

V tomto roce se nekonala žádná výborová schůze, jen jedna výroční. Sbor pořádal 26.ledna věneček, 6.července se zúčastnil slavnosti M.O.L.v Orlové a 31.srpna výletu a hospodské čtenářské besedy v Doubravě.

Rok 1903

Věneček pořádal sbor 15. února a 3.května. Sbor se zúčastnil 5.července hasičské slavnosti v Heřmanicích a 19.července slavnosti svěcení české školy v Rychvaldě. Na sjezdu slovanského hasičstva ve dnech 4.a 5.září byl sbor zastoupen jednatelem Tomkem. 4.října se sbor zúčastnil slavnostního otevření Národního domu v Doubravě.

Rok 1904

Sbor projednával své schůze pravidelně v místnostech obecního hostince. Čtenářské besedy se konaly u paní Sobotíkové. Po otevření Národního domu má sbor své sídlo v něm. První schůze se konala 17.ledna 1904. Výbor odmítl pozvání „ Stráže ogniove „ na slavnost založení polského sboru v Doubravě. 7.února se konala v Národním domě masopustní zábava. Dne 4.září se sbor zúčastnil slavnosti sdružených spolku v Doubravě.

Rok 1905

28.května se konala výroční valná hromada. 12.června se členové sboru zúčastnil sokolské slavnosti v Orlové. 16.července se sbor zúčastnil hasičského sjezdu v Rychvaldě a 20.srpna v Kylešovicích.4.října se účastnil na slavnosti družstva Národního domu v Doubravě.

Rok 1906

2.února dělá sbor masopustní zábavu. 10.června mimořádná valná hromada, na které byl jmenován Julius Tomek čestným členem sboru. V tomto roce byla zakoupena nová stříkačka za 2050 K a 4 členové sborů byli odeslání na sjezd slovanského hasičstva v Krakově. Dne 19.srpna se konala v Národním domě slavnost na počest zakoupení nové stříkačky s večerní zábavou v sále. 14.října se konala hasičská zábava a 31.prosince Silvestr.

Rok 1907

Sbor pořádá 18.srpna divadelní představení. Zúčastnil se hasičského sjezdu v Lazích, slavnosti položení základního kamene k Sokolovně v Orlové a slavnosti svěcení stříkačky v Porubě.

Rok 1908

Desetileté trvání sboru bylo oslaveno 16.února sbor pořádal maškarní merendu a 15.března divadlo. Zúčastnil se v tomto roce slavnostního svěcení stříkačky v Dolní Suché. 16.srpna se konala slavnost v Národním domě na počest desátého výročí založení sboru.

Rok 1909

21.února se konal maškarní věneček. V květnu se uskutečnily 3 divadelní hry. 20.června se sbor zúčastnil župního sjezdu v Doubravě, v červenci dětského výletu a 12.září matiční slavnosti v Rychvaldě.

Rok 1910

17.července se sbor zúčastnil župního sjezdu v Michálkovicích. 24.července a 7.srpna se konala společná schůze sboru a tělocvičné jednoty „ SOKOL „ na níž byla připravená společná slavnost která se konala 21.srpna v Národním domě. 4.září sbor se zúčastnil valného sjezdu v Dobré u Frytku.

Rok 1911

15.ledna se konal společný ples s družstvem Národního domu. 2.července se sbor zúčastnil dětských radovánek české školy.

Rok 1912

V tomto roce byla zadána oprava skladiště p. Fistrovi v hodnotě 230 K. 19.května se zúčastnil sbor slavnosti 10-ti letého trvání sboru v Michálkovicích. Sborem byl založen hudební fond.

Rok 1913

22.června se zúčastnilo členstvo sboru slavnosti Slezského dne v Polské Ostravě. 31.srpna se konala slavnost v Národním domě.

Rok 1914

2.února se konal ples v Národním domě. Vypuknutí války zasáhlo i do života sboru. Ve druhé polovině roku se nekonala ani jediná schůze. Téměř všichni členové výboru nastoupili do války.

Rok 1915

Z celého výboru hasičského sboru byl ušetřen vojenským povinnostem pouze jeden člen. Valná hromada zvolila tudíž opět starý výbor, který dočasně nahradil členy bydlícími v obci. Sbor se tohoto roku účastnil pouze na cvičeních a byl u 3 požárů.

Rok 1916

V tomto roce byly vyřizované běžné spolkové záležitosti. Konalo se jedno cvičení a hasiči se účastnili dvou požárů.

Rok 1917

Konaly se 4 výborové schůze a 1 valná hromada, na nich se projednávaly vnitřní záležitosti sboru. Jinou činnost sbor nevykazoval.

Rok 1918

Sluší se uvést, že ani v době válečné nezapomíná náš sbor na potřeby národní a pravidelně přispíval Matici osvěty lidové do Polské Ostravy obnosem 10 K. V tomto roce vykonal v její prospěch sbírku. Dne 7.a 8.září se účastnil na její slavnosti 20-ti letého trvání v Polské Ostravě. 8.prosince se koná ( již v novém a svobodném státě ) první schůze sboru.

Rok 1919

Sbor se zúčastnil pohřbu legionářů padlých v bojích při obsazování Těšínská. 16.února se konala valná hromada na které bylo vzpomenuto úmrti jediného čestného člena Juliuse Tomka. Dne 31.srpna se konala v Národním domě lidová slavnost, jejímž čistým výtěžkem 2 500 K si sbor uhradil své finanční potřeby, kterých bylo po válce mnoho.

Rok 1920

V tomto roce sbor upsal 4 % ze statní půjčky, což činilo 500,-Kč. 14.března požádal sbor divadelní představení „ Žena legionáře „. Při uvítání presidenta Masaryka na jeho návštěvě v Opavě, byl sbor zastoupen 6-ti členy.

Rok 1921

Sbor koná každým rokem svůj ples,který je u veřejnosti velmi oblíben, čímž má zajištěn stálý příjem k úhradě svých potřeb. Zúčastnil se župního sjezdu v Rychvaldě a slavnosti založení hasičské župy orlovské. Ve prospěch sboru zahrála Dělnická tělocvičná jednota a tělocvičná jednota „ SOKOL „ po jednom představení. V tomto roce se sbor zúčastnil celkem pěti slavnosti.

Rok 1922

Dne 23.dubna se sbor zúčastnil převozu padlých vojínů a 3.července pohřbu Jana Čapka.

Rok 1923

Jubilejní rok. Sbor slaví 25leté výročí svého trvání. 15.července se konala slavnost za účasti 6-ti okolních sborů. Dopoledne v Národním domě se konala slavnostní valná hromada župy orlovské. Odpoledne ve 14 hodin proběhlo veřejné cvičení, defilé, průvod a slavnost v Národním domě. Na náklady obce bylo sboru odevzdáno rozšířené hasičské skladiště se zabudovanou pamětní deskou se jmény všech zakladatelů sboru. 28 členů sboru se zúčastnilo sletu v Praze. 

 

Rok 1924

Dne 10.srpna se konalo v Doubravě okrskové veřejné cvičení se zahradní slavnosti v Národním domě. Sbor se zúčastnil tohoto roku matičních slavnosti v Hrčavě u Jablunkova, v Ráji a Prsné a Župního zájezdu hasičského v Něm. Lutyni. Při příjezdu presidenta Masaryka do Mor. Ostravy byl sbor zastoupen při uvítání 28 členy. Dělnická tělocvičná jednota zahrála ve prospěch sboru divadelní představení „Pro čest hasičstvu „.

Rok 1925

Sbor se zúčastnil zájezdu do Brna, slavnosti ve Starém Městě, matiční slavnosti v Závadě. Členové sboru přišli v plném počtu na slavnostní otevření radnice v Doubravě. V tomto roce sbor zakoupil velice potřebnou novou motorovou stříkačku od firmy R.A.Smekal – Praha Smíchov za 52.419.84 Kč. Později byly zakoupeny gumové nápravy /pneumatiky / za 6000 Kč. 31.května v zahradě Národního domu, se konalo slavnostní odhalení motorové stříkačky. Při zkoušce plně obstála. Sbor se zúčastnil 5.července okrskových cvičení v Dětmarovicích, 19.července v Karviné Ráji.

Rok 1926

3.ledna se členové sboru v plném počtu zúčastnili pohřbu spisovatele Františka Sokola-Tůmy. 26. května se členové sboru zúčastnili slavnostního otevření hasičského skladiště v Karviné Ráji. 11.července se sbor zúčastnil zemského hasičského sjezdu a hasičské výstavy v Orlové. 1.srpna se zúčastnili okrskového cvičení v Prsné.15.srpna byl sbor plně zastoupen na slavnosti 25-ti léteho trvání M. O. L. v Doubravě. A 12.září slavnostního otevření již druhého hasičského skladiště v okrese v Orlové.

Rok 1927

Dne 29.března se členové sboru zúčastnili pohřbu Jindřicha Šmuka, starosty Orlovské župy hasičské v Rychvaldě. 22.května se zúčastnil sbor oslav 35-ti letého založení hasičského sboru v Lazích. V tomto roce dostal sbor prapor. Pořídily ho ženy sboru „ které ho ručně vyrobili“. Prapor byl slavnostně odevzdán sboru dne 31. července na slavnosti v Národním domě za účasti okolních sborů.

Rok 1928

Tento rok byl pro sbor významný tím, že slavil třicáté výročí založení sboru.

Seznam starostů sboru dobrovolných hasičů v Doubravě od založení

Rok 1898 až 1907 Olšar Karel

Rok 1907 až 1909 Švarc Sylver

Rok 1910 až 1914 Holzman Jan

Rok 1915 až 1917 Badura Josef

Rok 1918 až 1925 Holzman Jan

Rok 1925 až 1931 Mrázek Karel

Rok 1932 až do okupace 1938 Šlachta Jan,

pak byla činnost sboru během okupace polské a později (1939) německé zastavena

Rok 1945 až 1964 Badura Josef 2

Rok 1964 až 1968 Cholevik Eman

Rok 1968 až 1971 Durčak František

Rok 1971 až 1996 Kotas Jan

Rok 1996 až 2000 Válek Miroslav

Rok 2000 až dosud Sosna Zdeněk

Nejdéle sloužícím starostou sboru byl Kotas Jan plných 25 let

Obrazek

 

 

BR. Jan Šlachta byl prvním Místostarostou hasičské župy Orlovské a čestný starosta hasičského sboru v Doubravě

 

 

Obrazek

 

 

 

Výbor sboru z roku 1905

 

 

Roku 1928 byl ve znamení oslav 30-ti letého trvání sboru dobrovolných hasičů v Doubravě. K tomuto výročí se konala dne 3.června, za velké účasti občanstva, slavnost v Národním domě. Slavnostním řečníkem byl starosta hasičské župy orlovské - Lev Kazik. Na paměť jubilea byl vydán památník sboru, redigovaný odb. učitelem Františkem Kondělkou.

Roku 1929 dne 2.6. měl sbor účast na župním sjezdu v Závadě.25.8.1929 bylo na slavnosti vyznamenáno za dlouhotrvající práci ve sboru a za záslužnou práci pro hasičstvo 9 členů stříbrnou medailí se lvem a 10 členů bronzovou medailí se lvem. Dne 1.9. 1929 byla účast sboru na hasičské slavnosti v Karviné a současně byla vyslána delegace na Ostrou Hůrku v Háji u Opavy,kde bylo kladení základního kamene k pomníku.

V roce 1930 koupili od ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů v Moravské Ostravě nákladní auto za 10 000-Kč.Auto bylo předěláno pro účely hasičského sboru a sloužilo až do roku 1938.

Mimořádná valná hromada sboru, která se měla konat 4. září 1938 se již nekonala.Dne 10. října 1938 byla Doubrava obsazena polským Beckovským fašistickým vojskem. Velká část členů byla vyhoštěna do okleštěné Československé republiky a začátkem listopadu byl zabaven veškerý majetek sboru.

Rok 1945 po nucené přestávce dvou okupací—polské a německé (od 10.10.1938 do 3.5.1945) byl svolán zbytek příslušníků dobrovolného sboru hasičského v Doubravě na den 25. května 1945 do domu Svazu čs. Mládeže. Přítomno bylo 30 členů. Schůze byla zahájena s. Lapišem Jar., zástupcem MNV. Z 294 předválečných členů se přihlásilo ihned do obnoveného hasičského sborů 50 členů. (42 mužů a 8 žen). Dvacet členů (mužů i žen) během okupace zemřelo. Zbytek, který v době polské okupace musel nedobrovolně opustit své rodiště, si našel nové zaměstnání v okleštěné republice ČSR, zdomácněl na novém pracovišti a pouze malé procento se jich vrátilo zpět. Starostou sboru byl zvolen zasloužilý člen Badura Josef, a praporečníkem Linek Emil, záchrance a opatrovatel spolkového praporu po dobu okupace. Počáteční těžkosti byly veliké. Nebylo auto, nebylo obleků, a nebyl ani inventář. Hasičský vůz z roku 1930 odvlekli Poláci a ve zbrojnici zůstala stará čtyřkolová ruční stříkačka, a těžký zbrojní vůz na koňský pohon. Hasičská zbrojnice byla v dezolátním stavu. Válečné škody byly odhadnuty na 25 000 Kč.

Obrazek

 

 

Podobná čtyřkolová stříkačka zbyla našim předkům po 2. světové válce

 

 

 

V roce 1948 oslavil doubravský hasičský sbor 50 let trvání. Na toto výročí proběhlo velké cvičení na náměstí v Doubravě.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

V roce 1951 dochází k celostátní reorganizaci hasičských sborů. V tomto roce byla postavena nová požární zbrojnice. Ta byla postupně přistavována a rekonstruována až do roku 1959. 

Obrazek

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

Pro doplnění výzbroje byl v roce 1963 převzat z dolu Doubrava cisternový vůz Praga V3S-C, který sloužil sboru až do roku 1986. Obrazek

 

 

 První fotografie naší V3S

 

 

 

Obrazek

 

 Naši mladí hasiči u V3S

 

 

 

 

Obrazek 

 

A takto vypadala V3S-ka po rekonstrukci. Ale to už nebyla naším majetkem

 

V roce 1981 získal sbor z Mě NV Orlová nový požární přepravní vůz AVIA-30, a od této doby měl a stále má náš sbor ve výbavě dva požární vozy. V roce 1999 proběhly další opravy hasičské zbrojnice která byla celá zkleštěna, aby se zabránilo praskání budovy z důvodu důlních vlivů.

A tak roky šly a hasiči se pomalu za pomoci místního národního výboru, který jim přispíval na nákupy potřebné techniky, vybavovali stále novými prostředky.

Po pádu komunistického režimu se obec znovu v r. 1990 osamostatněla od Orlové, a od té to doby se o hasiče stará z novu zřízený Obecní úřad v Doubravě do jehož čela byl zvolen jako starosta Ing.Radomír Trvaj. Nově zvolený starosta Ing. Trvaj ve svém volebním období prosadil koupi nového hasičského auta.

Oficiální křest nového auta AVIA 31, CAS-8 proběhl 7.května 1993. Jako kmotra vozidla byla vybrána p. Gazdová Jana - zaměstnankyně OÚ v Doubravě. Obrazek

 

 

 

 

 

 

Dnešní hasičský sbor v Doubravě je vybaven moderní technikou. Členové hasičského sboru mají k dispozici dva automobily. Jeden automobil je již zmíněný cisternový vůz na podvozku Avie 31- CAS-8 druhý vůz je dopravní automobil německé výroby Volkswagen Transporter. Tento vůz byl obecním úřadem zakoupen na podzim roku 2002. Slavnostní křest se konal v březnu 2003. 

Zde jsou čtyři fotogroagie ze křtu našeho "VÁCLAVA" tj. dopravního vozidla Volkswagen Transporter  

Obrazek

 

Paní Ing. Szyroká Květuše - starostka obce a p.Pěntka Václav - kmotr vozidla 

 

Obrazek

Společně s p. Konkolskou Šárkou při podpisu rodného listu vozidla

 

 

 

 

Obrazek

Slavnostní pokřtění šampaňským provedl Zakrzewski Martin

 

 

 

 

Obrazek

Další přítomní při oslavě 

 

 

 

 

 

Na tradice ani dnešní členové nezapomínají . Každoročně pořádají v Národním domě hasičské plesy a na zahradě u zbrojnice hasičské soutěže.Rovněž nezapomínají ani na členy kteří byli dlouhá léta činní členové sboru a dnes už nemohou pracovat z důvodu stáři nebo nemoci, ale stále se o dění v hasičské zbrojnici zajímají.

Dnešním cílem hasičů je neustále se doškolovat poznávat novou techniku, která je vysoce kvalitní, a starat se o výchovu nové mladé generace hasičů.

Od roku 2004 se znovu staráme o výchovu mladé generace hasičů. Kteří již v prvním roce dosáhli v soutěžích pěkných výsledků. O naší mládež se stará vedoucí Halina Kotasová a druhý vedoucí Radek Šebesta.

Obrazek

 

Naši mladí hasiči v roce 2006

Zleva : Lukáš Šotkovský, Anna Pešková, Lukáš Malecký, Tereza Šebestová, Karina Zemanová, Jakub Kotas, Jakub Zeman, Tomáš Kotas, Lukáš Šebesta a Dominika Sláviková. 

 

Obrazek 

 

Naši MH na halové soutěži v Havířově společně s vedoucími - Halinou Kotasovou a Radkem Šebestou

 

 

 

Dne 1.května 2004 v 9 hodin se v Římskokatolickém kostele v Doubravě konalo požehnání svátého Floriana - patrona všech hasičů. Sošku Floriána jsme dostali od Polských kolegů - hasičů s kterými jsme navázali spolupráci, kterou jsme v roce 2005 stvrdili podpisem smlouvy o spolupráci s polským OSP městem Wlodislav část Jedlownik. Tuto smlouvu podepsal za SDH Doubrava starosta sboru Zdeněk Sosna a za obecní úřad starostka obce Ing. Květuše Szyroká. Obrazek

 

Po podpisu smlouvy v sále naší zbrojnice

 

 

 

 Obrazek

 

 

Polská delegace z Jedlownika

 

 

Obrazek

 

Naši "staří páni" na soutěži v Polsku- září 2006

Od 5-tého v první řadě -Neděla Jan, Jachimčák Jan, Koch Vladislav

 

 

Obrazek

 

 

Polské družstvo při provedení útoku

 

 

 

Členové jednotky účinně pomáhají při různých zásazích na které jsou povoláni obecním úřadem nebo hasičským záchranným sborem v Karviné, pod který také spadají.

Seznam všech členů sboru dobrovolných hasičů Doubrava v roce 2006

V roce 2006 měl hasičský sbor v Doubravě 114 členů z toho je 60 mužů, 30 žen a 24 mladých hasičů (dětí).

Babiš Viliam, Babiš Pavel, Badura Miloš, Botur Zdenek, Branná Dáša, Branný Jan, Branný Vojtěch, Burkot Bedřich, Christov Petr, Dadoková Alena, Fišer Miroslav, Kateřina Glacová, Fránek Jaroslav, Hanzel Marek, Helisek Petr, Jachimčák Jan ml., Jachimčák Jan st., Jachimčák Lukáš, Jachymčák Roman, Jachymčák Tomáš, Jachymčák Zdeněk, Jamnicz Bolek, Juříčka Ludvik, Kajzarová Nikola, Khesl David, Koch Vladislav, Kochová Margita, Kolísková Jana, Kolísek Jan, Konkolová Marie, Konkolská Šárka, Konkolská Veronika, Konkolský Svatopluk, Kotas Jakub, Kotas Jan, Kotas Svatopluk, Kotasová Halina, Mgr. Kozubková Monika, Kozubek Jiří, Kozubek Lubomír, Kozubek Martin, Kozubková Soňa, Kruczek Jan, Krajčovič Vilém, Krajčovičová Věra, Kulich Marek, Kulichová Eliška, Kurovská Růžena, Kurovský Jiří, Kurovský Rostislav, Kvasnicová Helena, Maixner Matěj, Majer Marek, Malchar Jan, Malcharová Věra, Malecký Lukáš, Marcalik Karel, Melíšek Josef, Mitka Jaroslav, Mitka Stanislav, Miturová Barbora, Návrat Erich, Neděla Jan, Nedělová Věra, Niemiec Miroslav, Oborný Martin, Pavlitová Hana,  Pěntková Eva, Pešková Anna, Poremský David, Pospíšil Marek, Roubal Oldřich, Roubalová Jana, Rovňaník Viktor, Rovňaniková Jiřina, Rovnanik Zdeněk, Rovnaníková Dagmar, Rudolf Břetislav, Sabóvá Eva, Slávik Pavel, Sláviková Romana, Sláviková Dominika, Sosna Miroslav, Sosna Zdeněk, Sosnová Vanda, Stankušová Anna, Stoklasová Veronika, Stebel Leopold, Stuchlíková Iveta, Szabó Petr, Szabo Michal, Szubrytová Dorota, Szwarc Radek, Šebesta Lukáš, Šebesta Radek, Šebesta Zdeněk, Šebestová Renata, Šebestová Gertruda, Šebestová Tereza, Šotkovský Jakub, Šotkovský Lukáš, Tobolová Radka, Torák Zdeno, Trvajová Ilona, Tutková Dana, Tyroň Ladislav, Vacek Ladislav, Vacková Alena, Válek Miroslav, Valošek Alois, Veselý Miroslav, Wengrzyn Adam, Zachar Jan, Zakrzewski Pavel, Zakrzewski Miroslav, Zehnula Jiří, Zeman Jakub, Zemanová Karin.Obrazek

Výbor dobrovolných hasičů Doubrava rok 2003

Vlevo u zástavy Babiš Viliam,vpravo -Šebesta David - velitel,Neděla Jan, Koch Vladislav,Kotas Jan st., Sosna Zdeněk -starosta sboru, Vacek Ladislav, Slávik Pavel - strojník, Šebesta Radek, Kochová Margita - hospodářka, Vacková Alena, Rovňaniková Jiřina, Kotasová Halina -ved.mládeže, Sláviková Romana, Stankušová Anna, Sosnová Vanda - kronikářka, Konkolská Šárka.

 

Každý rok - tradičně v prosinci na Mikuláše - pořádáme Mikulášskou nadílku pro děti z naší obce. Všechny hodné děti vždy dostanou malý balíček.

Obrazek

 

 

Matěj Bystroň při své písničce Mikuláši

 

 

 

 

Naše výjezdová jednotka dostala ocenění za povodně v roce 1997, další ocenění dostala za pomoc při povodních v roce 2003 kde jsme pomáhali ve Štěchovicích u Prahy a v roce 2005 za pomoc pří povodních v Českém Těšíně. Další ocenění, které jsme dostali na hasičských slavnostech v Litoměřicích 2004 je čestná stuha na náš prapor.

Naše jednotka je vždy připravena a v každé době je schopná účinně zasáhnout ke každému nebezpečí požáru i k jiným pohromám. Jsme si plně vědomi, že když v dnešní době obecní úřad finančně přispívá na důkladné vybavení jednotky, že je naší prvořadou povinností, abychom také my splnili všechny úkoly od nás požadované.

Dobrovolní hasiči vždy patřili a patří mezi ty, kterým leží na srdci osudy našich spoluobčanů. Dali se na cestu složitou, ale prospěšnou a vykonali obrovské množství užitečné práce od založení sboru až do současných dnů.

Zpracoval: Zdeněk Sosna starosta sboru

Autor děkuje všem, kteří jakoukoli mírou přispěli literaturou a svými poznatky k sepsání tohoto památníku sboru dobrovolných hasičů v Doubravě.

 

 

 

 V případě nějakých překlepů a špatných názvů fotografií, nám toto oznamte do vzkazů nebo do komentářů. Více fotografií je uvedeno v sekci FOTOGRAFIE - HISTORIE.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kontakt

(Karel Šubryt, 20. 10. 2008 14:34)

Dobrý den.
Bylo by možno zaslat jakýkoli kontakt na rodinu viz "Szubrytová Dorota". Jmenuji se sice Šubryt, ale můj otec si v padesátých letech nechal "počeštit" príjmení. Děkuji. (karel.subryt@brano.eu)

Pro Jiřinku

(Milada Ptošková, 13. 2. 2008 15:35)

Zdravím všechna tři děvčata, která byla se mnou v kursu Dokumentarista v Janských Koupelích, ale pro Jiřinku jsou k předání následující řádky"
"Jídlo a pití, nechť Ti jde stále k duhu, ať svůj svátek oslavíš i v hasičském kruhu, jako v pátek, tak po dlouhá léta vypij na zdraví! Upřímně - Milada